Elegant

v1.0.1
100 icons
Author: Kenny Sing
License: GPL 3.0